Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Kamp Vita, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer: 90062523, Thorbeckestraat 52, 7577 RB te Oldenzaal. In rechte vertegenwoordigd door Thijs.

Activiteit: Personal training, outdoor training en alle andere diensten die de organisatie aanbiedt.
Deelnemer: De (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met de organisatie.  
Onderhavige overeenkomst: De overeenkomst tussen de deelnemer en de organisatie, waarin is overeengekomen dat de deelnemer activiteiten af neemt bij de organisatie onder leiding van de trainer.
Partijen: De organisatie en de deelnemer.
Trainer/coach: De persoon die namens de organisatie de activiteit aan leidt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhavige overeenkomsten.


Artikel 3. Gezondheid

1. De deelnemer dient zich er van bewust te zijn dat er instructies kunnen worden gegeven die zijn fysiek zwaar belasten en mag ten aller tijde een instructie weigeren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en vermelden van alle relevante medische informatie aan de trainer, zodat de trainer hier rekening mee kan houden bij het geven van de instructies.

Artikel 4. Abonnementen en strippenkaarten
1. De deelnemer kan deelnemen aan de activiteiten van de organisatie op basis van persoonlijke afspraken, op basis van een abonnement of op basis van een strippenkaart.  Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Abonnementen zijn er in drie versies:

  • Abonnement 1 (Voor de duur van minimaal 1 maand en een (1) keer sporten)
  • Abonnement 2 (Voor de duur van minimaal 1 maand en onbeperkt sporten)
  • Abonnement 3 (Strippenkaart)

 

Artikel 5. Overeenkomst
Personal training
1. De onderhavige overeenkomst voor de activiteit ‘Personal Training’  is pas gesloten wanneer partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

2.  De onderhavige overeenkomst voor de activiteit ‘Personal Training’ wordt aan gegaan voor onbepaalde tijd. Na de in de onderhavige overeenkomst afgesproken trainingsperiode is de overeenkomst op elk moment en door beide partijen opzegbaar.

Overige activiteiten
3. De onderhavige overeenkomst voor alle activiteiten, met uitzondering van de dienst ‘Personal Training’ is pas gesloten wanneer het eerste deel van de overeengekomen tegenprestatie is voldaan via de online agenda van de organisatie. De deelnemer heeft pas recht op deelname aan de trainingslessen indien de kosten van een abonnement of strippenkaart zijn voldaan    

4. Partijen gaan de overeenkomst voor het leveren van deze activiteiten aan voor het aantal lessen zoals overeengekomen op de strippenkaart, of voor de duur van het abonnement. Indien het abonnement wordt opgezegd dient rekening te worden gehouden met de in onderhavige overeenkomst overeengekomen opzegtermijn. Indien niet nadrukkelijk overeengekomen wordt het volgende overeengekomen:

  • Indien abonnement 1 is overeengekomen is een opzegtermijn van één(1) maand, waarbij het abonnement op de laatste dag, na de volgende maand zal worden beëindigd.
  • Indien abonnement 2 is overeengekomen is een opzegtermijn van één(1) maand waarbij het abonnement op de laatste dag van de volgende maand zal worden beëindigd.
  • Indien abonnement 3 is overeengekomen is het abonnement maandelijks opzegbaar, waarbij het abonnement op de laatste dag van de volgende maand zal worden beëindigd.

 

Artikel 6. Tarieven 
Personal training
1. De tegenprestatie van de activiteit ‘Personal Training’ wordt per situatie beoordeeld en persoonlijk overeengekomen met de deelnemer. Bedragen worden nadrukkelijk in Euro’s en inclusief BTW en overige kosten overeengekomen.


Overige activiteiten
2. De tegenprestatie van de activiteiten, met uitzondering van de activiteit ‘Personal Training’ wordt in de onderhavige overeenkomst overeengekomen.

                 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden en automatische incasso
Algemeen
1. Per 1 januari van ieder kalenderjaar kan het bedrag van de tegenprestatie zoals in de onderhavige overeenkomst overeengekomen, worden verhoogd met maximaal 5% van de tegenprestatie.

2. Het bedrag van de tegenprestatie mag ook buiten de in artikel 6 lid 2 benoemde prijsstijging worden verhoogd indien daar redelijkerwijs aanleiding toe bestaat. In dat geval mag de onderhavige overeenkomst door de deelnemer per direct worden beëindigd.

 

Personal training
3. De overeengekomen tegenprestatie voor de deelname aan de activiteit ‘Personal Training’ zal, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, maandelijks worden gefactureerd.

4. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, kan de organisatie besluiten de deelnemer niet meer toe te laten tot de activiteit.
Indien de factuur binnen 30 dagen nog niet voldaan is, kan de organisatie over gaan tot het inschakelen van een externe incasseerder. In dat geval is de deelnemer behalve de gefactureerde kosten, ook alle bijkomende kosten, waaronder incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de factuur niet tijdig is voldaan, kan de organisatie de onderhavige overeenkomst per direct beëindigen na schriftelijke aanmaning en een daaropvolgende wachttijd van 14 dagen.

Overige activiteiten
6. Indien de deelnemer aan activiteiten deel neemt op basis van een strippenkaart of abonnement, dient de tegenprestatie vooraf, via de online agenda op de website van de organisatie te worden voldaan.
7. Indien de deelnemer aan de activiteiten deel neemt op basis van een abonnement, gaat de deelnemer automatisch akkoord met automatische incasso door de organisatie tot aan het einde van het abonnement.

 

Artikel 8. Geldigheid strippenkaart
1. Tenzij anders overeengekomen is de geldigheid van een strippenkaart 20 weken vanaf het moment dat de tegenprestatie hiervoor is voldaan.

 

Artikel 9. Opzeggen
Personal training
1. Een onderhavige overeenkomst voor de activiteit ‘Personal Training’ is, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, niet voor de afgesproken periode opzegbaar.

Overige activiteiten
2. Indien een overeenkomst op basis van een strippenkaart is overeengekomen, is restitutie voor die strippenkaart niet mogelijk.

3. Opzegging van een abonnement dient schriftelijk te geschieden via het emailadres info@kampvita.nl of sportenspel@kampvita.nl 

Artikel 10. Afmelding en verhindering
Personal training
1. Indien de deelnemer verhinderd is dient de deelnemer zich schriftelijk en minimaal 24 uur voor de afgesproken trainingstijd te worden afgemeld.
2. Indien niet juist of tijdig wordt afgemeld worden de kosten van de training zoals die gepland was, in rekening gebracht bij de deelnemer.  
3. De overeenkomst voor de activiteit “Personal Training’ kan niet worden stopgezet en/of onderbroken, tenzij anders overeengekomen. Indien de deelnemer aantoonbaar ziek of geblesseerd is, wordt van de organisatie verwacht dat hier soepel mee wordt omgegaan. In ieder geval dient er een termijn van 14 dagen aan te worden gehouden als wachttijd. Daarna kan alleen de organisatie besluiten van deze regel af te wijken.

Overige activiteiten
4. Indien de deelnemer zich heeft aangemeld voor een activiteit, kan de deelnemer zich tot minimaal 8 uur voor aanvang van die geplande activiteit uitschrijven.
5. Indien de deelnemer aantoonbaar ziek of geblesseerd is dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen schriftelijk bij de organisatie te melden. In dat geval kan alleen de organisatie besluiten de maximale geldigheid van de strippenkaart te verlengen of de duur van een abonnement met maximaal drie(3) maanden te pauzeren, waarbij in het laatste geval de periode van de pauze bij de duur van het overeengekomen abonnement wordt opgeteld.
6. Indien de deelnemer hersteld is, is deze verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen schriftelijk bij de organisatie te melden. Indien deelnemer dit nalaat kan de organisatie besluiten het abonnement per direct voort te zetten onder schriftelijke vermelding aan deelnemer.

 

Artikel 11. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.
Personal training

1. De organisatie behoudt zich het recht voor om activiteiten af te gelasten indien de personal trainer verhinderd is door ziekte, omdat de weersomstandigheden een training niet toe laten en/of door andere redelijke omstandigheden waaronder overmacht. In dat geval is de deelnemer geen tegenprestatie voor de activiteit verschuldigd.
2. Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer in overleg een alternatief geboden.
3. Indien de trainer verhinderd is vanwege vakantie zal dit binnen een redelijke termijn voor het ingaan van die vakantie worden kenbaar gemaakt aan de deelnemer. In dat geval zal er in overleg met de deelnemer een alternatief worden geboden. Een optie zou kunnen zijn om een andere trainer in te zetten. Indien geen akkoord over dit alternatief wordt bereikt, zal de overeenkomst tussen partijen met de lengte van de verhindering van de trainer worden verlengd.
4. Indien de geplande activiteit op een feestdag valt, gaat deze activiteit in beginsel niet door en zal de deelnemer een alternatief worden geboden.

 

Overige activiteiten
5. De organisatie behoudt zich het recht voor om activiteiten af te gelasten indien de trainer verhinderd is door ziekte, omdat de weersomstandigheden een training niet toe laten en/of door andere redelijke omstandigheden waaronder overmacht.

6. Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer in overleg een alternatief geboden.
7. Indien de trainer verhinderd is vanwege vakantie zal dit binnen een redelijke termijn voor het ingaan van die vakantie worden kenbaar gemaakt aan de deelnemer. In dat geval zal er in overleg met de deelnemer een alternatief worden geboden. Een optie zou kunnen zijn om een andere trainer in te zetten. Indien geen akkoord over dit alternatief wordt bereikt, zal de overeenkomst tussen partijen met de lengte van de verhindering van de trainer worden verlengd.
8. Indien de geplande activiteit op een feestdag valt, gaat deze activiteit in beginsel niet door en zal de deelnemer een alternatief worden geboden.
9. Indien de deelnemer aan de activiteiten deel neemt op basis van een abonnement is restitutie van (een deel van) de tegenprestatie niet mogelijk. Indien de deelnemer aan de activiteiten deel neemt op basis van een strippenkaart, is de deelnemer geen tegenprestatie verschuldigd en zal het eventueel reeds in rekening gebrachte worden gerestitueerd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Trainingsadviezen zijn vrijblijvend. De deelnemer is niet verplicht deze adviezen op te volgen.

2. De organisatie en de trainer spannen zich in om schade in welke vorm dan ook te voorkomen. Desondanks is de organisatie of de trainer onder geen beding aansprakelijk voor ziekte, letsel of blessures of welke andere schade dan ook, die tengevolge van of tijdens de activiteit is opgelopen.
3. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan persoonlijke eigendommen en vermissing van persoonlijke eigendommen.
4.  Indien de organisatie desondanks toch aansprakelijk gesteld worden voor schade, is de organisatie aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag waarvoor zij is verzekerd.
5. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

  1. Indien de organisatie schade lijdt tengevolge van een gedraging van de deelnemer, kan de schade, rekening houdend met de wettelijke voorschriften, op de deelnemer worden verhaald.
    Indien een deelnemer bij een andere deelnemer schade veroorzaakt kan de organisatie hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 13.  Wijziging van de algemene voorwaarden
1.Deze algemene voorwaarden kunnen door de organisatie op elk moment eenzijdig worden gewijzigd indien de organisatie dit noodzakelijk vindt voor een goede bedrijfsvoering.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht 
1. Op deze overeenkomst en de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van de organisatie is bevoegd geschillen ten aanzien van deze en onderhavige overeenkomsten te beslechten.