Privacy verklaring

Privacy verklaring Kamp Vita

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://kampvita.nl, alsmede bij de dienstverlening van Kamp Vita. Kamp Vita is gevestigd in Oldenzaal en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90062523

Op grond van de AVG wordt Kamp Vita in haar rol jegens de opdrachtgever aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt u in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens Kamp Vita van u verwerkt en Kamp Vita met deze persoonsgegevens doet.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten, dan vraagt Kamp Vita u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Kamp Vita en worden gebruikt om de door u gevraagde dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Kamp Vita. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming, tenzij Kamp Vita daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Kamp Vita

Persoonsgegevens die de Kamp Vita verwerkt

Kamp Vita verwerkt persoonsgegevens van leden/vrijwilligers doordat zij gebruik maken van onze diensten en/of omdat leden/vrijwilligers deze gegevens zelf aan de club verstrekken. Het gaat om de verwerking van de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam * Geslacht * Geboortedatum * Geboorteplaats * Adresgegevens * Telefoonnummer * Emailadres * Bankrekeningnummer.  

Doel van de verwerking persoonsgegevens 

Kamp Vita verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden: Het innen van de contributie * het bijwerken en bijhouden van de ledenadministratie * het verzenden van informatie en/of –nieuws * om te bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren * te informeren over wijzigingen van diensten en producten * om goederen en diensten bij leden/vrijwilligers af te leveren.  

Bewaren van persoonsgegevens 

Kamp Vita bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Kamp Vita verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met leden/vrijwilligers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Kamp Vita, sluit Kamp Vita een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Het gaat hier om de gevenverwerkers Sportlink, een softwaresysteem om de ledenadministratie te stroomlijnen, gegevensverwerker ClubCollect, een betaalsysteem om de contributie te innen en gegevensverwerker Sponsit, een beheerssysteem van sponsors & relaties.   Sportlink Sportlink heeft alle AVG-aspecten van de verwerkingsovereenkomst opgenomen in haar voorwaarden voor verenigingen. En wel in paragraaf 9, Privacy. De voorwaarden zijn sinds februari 2017 WPB en AVG proof.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Leden hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben leden recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kamp Vita. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kan naar de ledenadministratie.

Beveiliging persoonsgegevens

Kamp Vita neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.